Privacyverklaring Z&PC de Reuring

Beste lezer,

Over jouw privacy en jouw (persoons)gegevens bestaan regels. Kort gezegd komt het erop neer dat alle bedrijven, stichtingen en verenigingen verplicht zijn om meer inzicht te geven in de persoonsgegevens die zij van leden verzamelen en hoe zij met deze gegevens omgaan. Zo ook Z&PC De Reuring.

Inzicht in je gegevens

De gegevens die we nu van jou hebben staan overzichtelijk en veilig geregistreerd in onze database. Binnen De Reuring zijn enkele (bestuurs)leden aangewezen en geautoriseerd om de gegevens in te zien en te bewerken. Uiteraard gaan zij hier zeer zorgvuldig mee om.

Vragen?

Regels over privacy en (persoons)gegevens zijn automatisch ingegaan. Je hoeft zelf niets te doen. Heb je vragen? Kijk dan hieronder.
Heb je het antwoord niet gevonden? Neem dan contact met ons op, we helpen je graag.

Hoe gaan wij om met jou privacy?

Welke gegevens verzamelen wij van je? En waarom?

Gegevensverzameling en verwerking

Als je lid wilt zijn van De Reuring, hebben wij ook gegevens nodig. Welke gegevens verzamelen we nu? Wat doen we daarmee en hoelang bewaren we ze? De Reuring maakt onderscheid tussen persoonsgegevens en overige gegevens. Persoonsgegevens zijn gegevens die direct naar jou te herleiden zijn zoals je naam, adres en telefoonnummer. Overige gegevens zijn gegevens die we van je hebben, maar die op zichzelf niet te herleiden zijn naar jou, zoals betalingsgegevens. Alle gegevens die wij van jou vragen zijn nodig om onze ledenadministratie goed te kunnen voeren.

Gegevensuitwisseling

We zijn voorzichtig met de gegevens die we van je hebben. Het gaat tenslotte om jouw privacy. Daarom geven we jouw gegevens alleen aan andere partijen als dat nodig én toegestaan is.

Beveiliging gegevens

Vanzelfsprekend zijn je gegevens veilig bij De Reuring. Er zijn allerlei regels en afspraken waar wij ons aan houden om je gegevens te beschermen, bijvoorbeeld hoe de bestuursleden moeten werken zodat je gegevens vertrouwelijk blijven. Maar ook organisatorische maatregelen tegen verlies, onrechtmatige verwerking of onrechtmatige toegang tot je gegevens. De Reuring verwerkt je gegevens overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Alle personen die namens De Reuring van jouw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Hoe lang bewaren we je gegevens?

De Reuring bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Er zijn wettelijke regels voor hoe lang we je gegevens moeten en mogen bewaren. De gegevens worden bewaard zolang je lid bent van de Reuring en maximaal twee jaar na beëindiging van je lidmaatschap.

Je gegevens bij gebruik andere websites en sociale media

Hoe is je privacy geregeld bij andere websites waarnaar wij verwijzen? Of qua social media? Wij verwijzen niet door. De Reuring maakt wel gebruik van social media, namelijk Facebook. Wij zullen geen herkenbare foto plaatsen zonder schriftelijke toestemming van diegenen die hierop zijn afgebeeld. In geval van minderjarigen zal er tevens toestemming moeten worden verleend door de ouder(s) of voogd.

Cookies

Hier maken wij geen gebruik van.

Welke rechten en keuzes heb je rondom je privacy en je persoonsgegevens?

Je gegevens zijn ook echt van jou. Welke rechten heb je rondom privacy en persoonsgegevens? En wat kun je daarin aanpassen?

Je persoonsgegevens inzien

Wil je weten welke persoonsgegevens we van je hebben? Je hebt het recht ons te vragen welke persoonsgegevens we van je hebben. En wij zijn verplicht ze ter inzage aan te bieden. Wil je hiervan gebruik maken? Laat dit ons dan weten, stuur een e-mail naar ledenadministratie@zpcdereuring.nl . Wij zullen de aanvraag zo spoedig mogelijk behandelen.

Je persoonsgegevens wijzigen

Hebben wij persoonsgegevens van je die niet (meer) kloppen? Dan kun je deze altijd laten wijzigen. Ook in dit geval stuur je een e-mail met wijziging naar ledenadministratie@zpcdereuring.nl

Je persoonsgegevens laten verwijderen of niet laten gebruiken

Je kunt ons vragen om de gegevens die we van je hebben, te laten verwijderen. Maar dat kan niet zomaar. Zolang je een lidmaatschap bij ons hebt lopen, moeten we je persoonsgegevens bewaren. Wanneer je lidmaatschap wordt beëindigd, dan zullen wij jou laten uitschrijven uit onze administratieve database. Binnen De Reuring zullen jouw gegevens twee jaar na beëindiging van je lidmaatschap worden verwijderd. Je kunt ons ook vragen om persoonsgegevens (tijdelijk) niet te gebruiken. Neem altijd even contact met ons op als je hier vragen over hebt.

Je hebt recht op dataportabiliteit

Je hebt het recht om je persoonsgegevens en de overige gegevens die we van je hebben op te vragen, bijvoorbeeld wanneer je wilt overstappen naar een andere vereniging. Wij zullen er dan voor zorgen dat deze gegevens in een handelbare format belanden. Na samenstellen, hiervoor hebben wij in redelijkheid wel de tijd nodig, zullen de gegevens worden overgedragen.

Beveiligingsbeleid en klachten

Wij hebben een aantal technische en organisatorische maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. De bestuursleden die toegang hebben tot je persoonsgegevens hebben geheimhoudingsplicht. Ze gebruiken een gebruikersnaam en wachtwoord op al onze systemen. Onze bestuursleden worden regelmatig gewezen op het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens, dan vragen we je hierover met ons contact op te nemen. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.