Algemene ledenvergadering

Het bestuur van Zwem en Poloclub de Reuring nodigt alle (ouders van) leden uit voor het bijwonen van de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering.

De vergadering zal plaatsvinden op woensdag 28 maart 2018 in ons Clubhuis.
Aanvang van de vergadering is om 20.00 uur

Agenda:
– Opening door de voorzitter
– Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 22 maart 2017
– Jaarverslagen: Algemeen, Waterpolo en Zwemmen
– Financieel Verslag
– Verslag kascommissie
– Verzoek aan de ALV tot decharge over 2017 aan het bestuur
– Bestuurssamenstelling:
– Aftredend en herkiesbaar: Sander Nolten, penningmeester
– Benoeming: Gigi Pellenkoft, secretaris
– Vacature: PR-Sponsoring

Pauze

– Benoeming kascommissie 2018
– Subsidie 2018
– Begroting 2018
– Rondvraag
– Sluiting

Wij zien uit naar uw komst! Mocht u onverhoopt verhinderd zijn, dan kunt u zich afmelden via secretariaat@zpcdereuring.nl

Met vriendelijke groet,
Namens het voltallige bestuur,
Gigi Pellenkoft, secretaris ZPC de Reuring